Två personer arbetar med dokument

Stadgar

Senast fastställda 21 april 2020

Ändamål och medlemmar

§ 1
Föreningen Blindas Väl har till ändamål att inom Sverige genom bidrag och anslag på olika sätt främja hjälpverksamhet av behövande synskadade eller vård och fostran av synskadade barn och ungdomar eller utbildning av synskadade. Verksamheten skall främst inriktas på åtgärder som stärker den enskildes förmåga till självförsörjning.

§ 2
Till medlemmar av föreningen inbjuder styrelsen fysiska personer som är villiga att stödja föreningens verksamhet. Föreningen har sitt säte i Stockholms län. Medlemskap innebär rätt att utöva sin rösträtt och att vara valbar. Begäran om eget utträde skaa göras skriftligt till styrelsen.

Föreningssammanträden

§ 3
Föreningssammanträde hålls på plats som styrelsen bestämmer. Ordinarie sammanträde hålls årligen i april månad. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra sammanträde om det behövs.

Vid ordinarie föreningssammanträde skall förekomma:
1. val av ordförande, sekreterare och justerare vid sammanträde
2. fastställande av röstlängd för föreningstämman 3. framläggande av styrelse- och revisionsberättelser
4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. val av antal ledamötet och val av styrelseledamöter
6. val av revisorer och suppleant för dem samt
7. annat ärende som angivits i kallelsen för sammanträdet

Förslag till ärende på föreningssammanträdet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

§ 4
Vid föreningssammanträde har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock sluten omröstning ske om någon yrkar det. För beslut fordras enkel röstövervikt.

§ 5
Kallelse till föreningssammanträde skall ske skriftligen senast fjorton dagar före sammanträdet.

Styrelse

§ 6
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

Styrelsen består av minst sex och högst tolv personer. Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningssammanträde för två år. Val sker så att varje år högst tre ledamöter avgår. Den som väljs i stället för ledamot som avgått under mandattiden väljes för återstoden av den dennes mandattid.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst tre ledamöter begär det.

§ 7
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Om det behövs utser styrelsen ett arbetsutskott för att handlägga löpande ärenden mellan styrelsens sammanträden.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

Förvaltning

§ 8
Förenings firma tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med annan styrelseledamot.

§ 9
Vid förvaltningen av föreningens tillgångar skall styrelsen tillse att en god avkastning uppnås samtidigt som tillgångarnas reala värde säkras så långt det är möjligt.

§ 10
Styrelsen avger varje år berättelse över sin förvaltning.

Revisorer

§ 11
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes årligen på ordinarie föreningssammanträde en eller två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, och en revisorssuppleant.

Revisorerna skall före mars månads utgång avge skriftlig berättelse över sin granskning och samtidigt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Stadgeändring

§ 12
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid ordinarie föreningssammanträde på förslag av styrelsen.

Upplösning av föreningen

§ 13

Beslut om upplösning av föreningen kräver 4/5 majoritet av föreningens medlemmar vid två på varandra följande ordinarie föreningssammanträden. Vid upplösning av föreningen skall kapitlelet tillföras Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA).